Thông tư 24/2017/TT_BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

Văn bản đang xem

  Văn bản bị thay thế:

– Thông tư 28/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

– Thông tư 29/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

– Thông tư 30/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

– Thông tư 31/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển (bao gồm cả trầm tích đáy và sinh vật biển) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

– Thông tư 32/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

– Thông tư 33/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

– Thông tư 21/2012/TT-BTNMT quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Thông tư 40/2015/TT-BTNMT về Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 Số hiệu:  24/2017/TT-BTNMT
 Loại văn bản:  Thông tư
 Lĩnh vực, ngành:   Tài nguyên – Môi trường  Văn bản được dẫn chiếu:

Thông tư 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 Nơi ban hành:  Bộ Tài nguyên và Môi trường  Văn bản được căn cứ:

– Nghị định 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

– Nghị định 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

– Luật bảo vệ môi trường 2014

 Người ký:  Võ Tuấn Nhân
 Ngày ban hành:  01/09/2017
 Ngày hiệu lực:  

15/10/2017

Nguồn: stnmt.bacninh.gov.vn

Leave a Reply